گلبهارملک

کشف اسکلت وسط خانه

گم‌شدن و حتی پیدا نشدن شاید به سختی فراموش شدن نباشد. فراموشی آنجایش دردناک است که عده‌ای می‌دانند کجا هستی، چه می‌کنی و اینکه جز آن‌ها هیچ کسی را نداری، باوجوداین سراغت را نمی‌گیرند، حتی به اشتباه به تو زنگ نمی‌زنند یا پیامی نمی‌دهند. نمونه‌ای از این ماجرا شامگاه یکشنبه در مشهد یک تراژدی تلخ […]