گلبهارملک
تصویری موجود نمی‌باشد

با حضور سرپرست شرکت عمران و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان صورت گرفت

گلبهار ملک | بررسی معضلات پروژه های برق رسانی طرح های نهضت ملی مسکن در گلبهار با حضور سرپرست شرکت عمران و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان صورت گرفت؛ بررسی معضلات پروژه های برق رسانی طرح های نهضت ملی مسکن در گلبهار دردیدار سرپرست شرکت عمران گلبهار با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی […]