گلبهارملک

ادامه عملیات اجرایی تونل متروی مشهد گلبهار چناران

عملیات اجرایی تونل متروی مشهد گلبهار چناران با همت تلاشگران ادامه دارد. پروژه متروی مشهد گلبهار چناران با هدف ایجاد حمل و نقل ایمن، پاک و کاهش هزینه های سوخت مصرفی سریع مابین شهر جدید گلبهار و شهر مادر،صرفه جویی در هزینه سفر شهروندان جهت حمل و نقل مابین شهرهای جدید و شهر مادر، افزایش […]