گلبهارملک
هشدار جهاد کشاورزی به تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در چناران و گلبهار

هشدار جهاد کشاورزی نسبت به تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در چناران و گلبهار

گلبهارملک | جهاد کشاورزی چناران نسبت به تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در چناران و گلبهار هشدار داد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چناران ضمن تأکید بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات و ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز بر ممانعت از خردشدن توسط سودجویان طبق قانون با افراد متخلف […]